31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Spoglądać w górę

Iwona Beata Szcześniak
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku

 

Spoglądać w górę, sięgać myślą poza granice widzialnego świata (…)
wznosić się wyżej... zawsze wyżej…

Ludwik Pasteur

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku jest placówką wychowania pozaszkolnego, która niezmiennie od 1983 roku realizuje pasje i zamiłowania dzieci i młodzieży. Jesteśmy instytucją nowoczesną, posiadającą swój niepowtarzalny, oryginalny charakter oraz styl pracy, który czyni ją rozpoznawalną w naszym mieście wśród innych miejsc rozwijających młode talenty. Co roku ponad 1 200 uczestników zajęć pracowni: tanecznej, teatralnej, plastycznej, fotograficznej, modelarskiej, szachowej, muzycznej, informatycznej, animacji i filmu oraz projektowania i szycia spotyka się w MDK-u, aby doskonalić swój warsztat, uzupełniać wiedzę i jednocześnie spędzać czas w gronie przyjaciół. Każdy młody człowiek w wieku od 4 do 26 lat, który chce podjąć wyzwanie, jakim jest rozwój osobowości, znajdzie tutaj swoje miejsce. Jednak MDK nie zamyka się wyłącznie na młodzież i dzieci uzdolnione artystycznie. Od wielu lat swoją ofertę poszerzamy także o programy skierowane do dzieci ze środowisk zagrożonych oraz młodzieży niepełnosprawnej. Wspólne imprezy  przynoszą ogromną radość prezentującym się szkołom, a dla naszych wychowanków są wspaniałą lekcją tolerancji i poszanowania inności. Głównym przesłaniem naszych działań jest wychowywanie w otwartości na dobro i kulturę świata oraz drugiego człowieka.

Warto też podkreślić, iż naszą mocną stroną jest wspaniała, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele, często artyści, a na pewno pasjonaci i specjaliści w swoich dziedzinach, tworzą przyjazną,  kreatywną atmosferę pracy sprzyjającą maksymalnemu rozwoju zainteresowań uczestników zajęć. Starają się, aby każdy młody człowiek w atmosferze życzliwości i zrozumienia miał szansę stać się wrażliwym i otwartym na otaczający go świat. Dzięki ogromnemu doświadczeniu instruktorów i bardzo dobrej współpracy z rodzicami, szkołami oraz instytucjami Młodzieżowy Dom Kultury jest miejscem wielu interesujących zdarzeń i przedsięwzięć. Bardzo istotną częścią naszej pracy jest organizacja oraz współorganizacja konkursów, przeglądów i turniejów o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Wielokrotne sukcesy rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w pełni potwierdzają słuszność oraz kierunek działań proponowanych przez placówkę. Po prostu -  od 32 lat staramy się spełniać dziecięce marzenia!

Niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku był XXII Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego, który zorganizowaliśmy wraz z PSWP.

Tematem wiodącym była „Rola placówek wychowania pozaszkolnego w kształtowaniu otwartości na wielokulturowość. Jesteśmy jednym światem”

XXII Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego charakter szkoleniowy i dokształcający. Jego celem nadrzędnym było wzbogacenie oferty edukacyjno-kulturalnej placówek oraz działań na rzecz usprawnienia
ich funkcjonowania, zgodnego z przepisami prawa oświatowego i potrzebami środowisk lokalnych. Zależało nam bardzo, aby podczas tych kilku dni w Białymstoku, uczestnicy Sejmiku mieli wiele okazji do  zaobserwowania postaw wzajemnej tolerancji, akceptacji
i zaufania, szacunku dla dziedzictwa kulturowego regionu, kraju oraz innych kultur. Przykładem tych działań oraz ucztą dla naszych pedagogicznych serc był koncert
w wykonaniu dzieci, młodzieży oraz instruktorów z MDK w Białymstoku, przygotowany specjalnie dla uczestników Sejmiku. Koncert, który był swego rodzaju kwintesencją naszych działań, zawierał w sobie  wszystkie aspekty, które stanowią o wartości naszej pracy:

 • motywował do rozwijania pasji, zainteresowań i umiejętności;
 • otwierał na nowe doświadczenia, zachęcał do nowych aktywności;
 • umożliwiał poznanie nowych ludzi, pozwalał na wymianę poglądów, idei;
 • umożliwiał spotkanie różnych środowisk, ludzi o tych samych pasjach lub
  o pasjach zupełnie odmiennych od naszych;
 • skłaniał do zatrzymania się, refleksji nad własną pracą i osiągnięciami;
 • pomagał określić nowe cele;
 • otwierał na dokonania innych;
 • był i jest wspaniałą promocją placówki.

 Program Sejmiku obejmował część plenarną, wykładową, warsztaty tematyczne oraz dyskusje moderowane. Uczestnicy Sejmiku Białystok 2015’ (w sumie odwiedziło nas 90 gości z całej Polski), uczestniczyli w wykładach, prelekcjach
i warsztatach o następującej tematyce:

 • ochrona danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów,
 • wielokulturowość: szansa, zagrożenie czy niemożliwy do zbagatelizowania stan rzeczy?,
 • istotne zagadnienia dotyczące funkcjonowania placówek wychowania pozaszkolnego: dobre praktyki współpracy między placówkami i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
 • elektroniczna rekrutacja dzieci i młodzieży na zajęcia do placówek wychowania pozaszkolnego,
 • działalność PSWP na rzecz integracji placówek wychowania pozaszkolnego.

Niezwykle ważnym punktem programu Sejmiku były warsztaty: pisanie ikon, podstaw tańca tatarskiego i żydowskiego oraz piosenki regionalnej.  W trakcie warsztatów ich uczestnicy mieli okazję do nabycia nowych umiejętności oraz wymiany doświadczeń.

Korzystając z obecności na ziemi podlaskiej pokazaliśmy naszym gościom miejsca plenerowe, historyczne, podkreślające wielokulturowość naszego regionu (Supraśl, Kruszyniany, św. Górę Grabarkę). Miejsca, do których warto organizować wycieczki uczestników zajęć z placówek z całej Polski.

Obrady zakończyła Uchwała XXII Ogólnopolskiego Sejmiku, której treść została przekazana Sejmowej Komisji Edukacji i Młodzieży, Minister Edukacji Narodowej i Rzecznikowi Praw Dziecka, jako głos środowiska pozaszkolnych oświatowych placówek edukacji kulturalnej i wychowania.

XXII Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego „Jesteśmy jednym światem” był czasem niezwykle intensywnym, pełnym radości, współpracy i wytężonej pracy. Pracownikom Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku pokazał nowe drogi, możliwości i horyzonty. Nauczył jak być jeszcze bardziej zgranym zespołem, i że nie należy bać się wyzwań.   Pokazał nam, że naprawdę wszystko jest możliwe – trzeba tylko mocno się starać oraz wierzyć w siebie i innych.

 

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
103976
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego